Egenkontroll

Vad är egenkontroll?

Att ha en fungerande egenkontroll innebär att verksamheten regelbundet planeras och kontrolleras så att miljön och människors hälsa inte påverkas negativt.

Syftet är att miljörisker ska upptäckas innan en skada inträffar. Grunden för verksamhetsutövarens egenkontroll utgörs av 26 kap. 19 § miljöbalken tillsammans med de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Genom att bedriva egenkontroll ska du kunna genomföra och upprätthålla miljöbalkens och myndigheternas krav.

Vem ska ha egenkontroll?

Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet eller gör något som kan orsaka olägenheter för människors hälsa eller miljön omfattas av miljöbalkens krav på egenkontroll. För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter gäller ytterligare krav enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Vad ska egenkontrollen innehålla?

Många verksamheter bedriver egenkontroll av sin verksamhet utan att tänka på det. I många fall saknas dock en gemensam dokumentation eller sammanställning och vissa rutiner är kanske inte nedskrivna. 
Egenkontrollen innefattar den organisation, de rutiner, åtgärder och liknande som ger dig förutsättningar för att efterleva lagen. Tillsammans bildar allt ett system för ditt miljöarbete. Egenkontrollen bör vara en del av det dagliga arbetet. 

Exempel på egenkontroll kan vara:

  • en sammanställning av de miljöbestämmelser som berör verksamheten,
  • rutiner för skötsel av oljeavskiljare,
  • att arbeta med hur energianvändningen kan effektiviseras,
  • dokumentation hur farligt avfall hanteras,
  • att se till att personalen har tillräcklig kunskap om verksamhetens hälso- och miljöpåverkan.


Det är verksamhetsutövaren som ska visa tillsynsmyndigheten att lagstiftningen följs, vilket är lättare att göra med en fungerande egenkontroll.

För verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga

För tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter gäller också förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901). Förordningen säger bland annat att egenkontrollen ska innehålla:

  • en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret inom miljöområdet
  • rutiner för att hela tiden kontrollera att utrustning och liknande för drift och kontroll hålls i gott skick så att påverkan på miljön minimeras
  • rutiner för en systematisk undersökning och bedömning av utsläpp till luft, vatten och mark
  • rutiner för att anmäla driftsstörningar som kan orsaka olägenheter till tillsynsmyndigheten
  • kemikalieförteckning med uppgifter om förbrukning, miljöegenskaper och klassificering

Ovanstående ska dokumenteras och bör sparas i minst fem år.