Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

De olika miljöfarliga verksamheterna delas upp i olika klasser beroende på verksamhetens storlek och farlighet.

  • A-verksamheter ska ha Miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till myndighetsnämnden.
  • Övriga miljöfarliga verksamheter benämns U-verksamheter.
    För dessa krävs varken ansökan eller anmälan, men miljöbalkens regler gäller ändå och även dessa verksamheter får regelbundna tillsynsbesök av myndighetsstaben.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Det tar betydligt längre tid att få ett tillstånd och du får inte påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till myndighetsstaben.

Kontakta myndighetsstaben om du har frågor som rör anmälan och klassning av verksamheter.

Tillsyn

Kommunens myndighetsnämnd har till uppgift att bedriva tillsyn på alla verksamheter i kommunen som betecknas som C- och U-verksamheter samt några B-verksamheter.

Det är länsstyrelsen som har tillsynsansvaret för kommunens övriga miljöfarliga verksamheter.

Vid tillsynen granskas bland annat hur verksamheten bedriver och kontrollerar sin egen verksamhet.

Om du har frågor om miljöfarliga verksamheter är du välkommen att kontakta myndighetsstaben.