Skyddad natur och riksintressen

För att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer med särskilt stort värde för växt- och djurliv och för oss människor är vissa områden i Sverige skyddade.

Med hjälp av Naturvårdsverkets kartverktyg kan du se vilken natur som är skyddad. Läs också om skyddad natur på Länsstyrelsens hemsida.

Strandskydd

Strandskyddet är till för att bevara allmänhetens tillgång till sjöar och stränder samt för att skydda de djur och växter som lever på stränder och i vattnet.

Kring sjöar och vattendrag finns en zon som är belagt med strandskydd. Det generella strandskyddet är 100 meter från stranden, både på land och i vatten. Ett område kan också vara belagt med utökat strandskydd och då är zonen 300 meter från strandlinjen.

Strandskyddszon

Följande åtgärder omfattas av strandskyddet

  • bygga nytt eller ändra användningen av befintliga byggnader
  • gräva eller förbereda för byggnationer
  • utföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten
  • ingrepp som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Exempel är pirar, muddring, bryggor, båthamnar, gödsling eller trädfällning.

Dispens från strandskyddet kan beslutas av myndighetsnämnden i samband med ett förhandsbesked eller bygglov. För att få dispens krävs särskilda skäl.

Vill du veta om det är generellt eller utökat strandskydd på din fastighet, kontakta myndighetsstaben.

Läs mer om strandskydd på Naturvårdsverkets hemsida.

Riksintressen

Riksintressen kan pekas ut för områden som är av stor nationell betydelse. Områdena kan vara viktiga av olika skäl. Det kan exempelvis vara så att områdena innehåller naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga att de gör områdena viktiga för hela landet. Men det kan också vara så att områdena är viktiga för att de ska användas till någon exploatering, till exempel för vägar, järnvägar eller någon energianläggning.

Du hittar information om vilka områden i Kil som är skyddade och som pekas ut som riksintresse i Kils kommuns översiktsplan.