Projekt Våtmarksplan

En vy över våtmarken och sjön Norra Hyn

Under 2019 beviljades Kils kommun medel för att ta fram en våtmarksplan. Projektet har delvis finansierats med hjälp av det statliga bidraget Lokala Naturvårdssatsningen, LONA.

Syftet med planen var att skapa ett kunskapsunderlag för ett fortsatt arbete med kommunens våtmarker. Våtmarker är ett av våra artrikaste habitat och fyller en viktig biologisk funktion i landskapet. Inte bara för att det gynnar den biologiska mångfalden men också för att våtmarker kan bidra med flertalet nyttor, så kallade ekosystemtjänster, till samhället. Bland annat kan våtmarker agera som ett skydd mot översvämning då de har en förmåga att bromsa upp höga vattenflöden, samtidigt som deras vattenhållande förmåga kan fylla en viktig funktion i perioder av torka.

Genom inventering av befintliga våtmarker och genomgång av historiskt kartmaterial ämnade våtmarksplanen att kartlägga några av kommunens våtmarker, samt presentera förslag för möjliga åtgärder och skötsel av dessa. Planen kommer också presentera förslag på platser inom kommunen där anläggandet av nya våtmarksområden och dagvattenslösningar eventuellt skulle kunna vara lämpligt.

Här kan du läsa hela våtmarksplanen.

Våtmarksplanen är i pdf-format och hör till ett av våra undantag som inte är tillgänglighetsanpassade.

imageozg.png

 

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, LONA, är medfinansiärer för genomförandet av detta projekt.