Raviner

Kilsravinerna ringlar sig fram.

Det finns gott om raviner i Kils kommun, särskilt i den östra delen av kommunen.

Ravinerna finns runt om Kils samhälle men även vid Apertin, Fagerås, Tolita och Nilsby. Ravinbildningarna förekommer för det mesta i anslutning till stora deltan och åsar. De bildades i samband med att inlandsisen drog sig tillbaka.

Vad är en ravin?

Ravinerna har bildats genom att vatten har skurit ner jordlager av sand och lera. I ravinområden är det ofta hög luftfuktighet och rörligt vatten, vilket gör att många mossor och kärlväxter trivs.

Värdefulla områden

Ravinerna har sällan påverkats av avverkning eftersom områdena är ganska svårtillgängliga. Därför har ravinerna ofta fått stå orörda under långa tidsperioder.

I ravinerna finns det ofta gott om dött växtmaterial. Detta gynnar insekter som i sin tur blir mat till många fåglar. Ravinerna är ur natursynpunkt mycket värdefulla områden med stora värden för flora och fauna.

Vi vill skydda och bevara ravinerna

Det är ovanligt gott om raviner i Kil och kommunen har tagit ett extra ansvar för att skydda och bevara ravinerna och dess arter. I Kils kommun är exempelvis Ransbyravinerna skyddade som biotopskyddsområde. Förutom dessa finns ytterligare cirka tio raviner som är skyddade som biotopskydd på kommunens mark. Delar av Kilsravinerna är skyddat som naturreservat. Övriga raviner har inget formellt skydd.

Hjälp oss vårda ravinerna

Ett problem för raviner är att de används som lokala ”soptippar”. Detta ökar risken för att trädgårdsväxter och invasiva arter sprids vilket kan störa ravinernas flora. Ett annat hot är avverkning av ravinernas växtlighet och att de körs sönder av olika motorfordon. Kommunen ska aktivt arbeta för att säkerställa att ravinerna finns kvar och vårdas på ett korrekt sätt.