Taxor och avgifter

Schackbräda med olika höga staplar av mynt på i stället för schackpjäser.

Myndighetsstaben tar ut en avgift för den prövning och tillsyn som utförs enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Denna avgift baseras på den totala handläggningstiden för ett ärende.

Avgiften kan vara en fast avgift per år, eller en timavgift. Det beror på verksamhetens storlek och vilken lagstiftning den omfattas av. Årsavgiften baseras på antal kontrolltimmar per år och kan variera utifrån erfarenhet- och riskbedömningar. Avgifter utöver den fasta avgiften kan förekomma, exempelvis vid uppföljande tillsyn.

Aktuella avgifter

Timtaxan för tillsynsområdena miljö- och hälsoskydd är 1 305 kronor/timme. I taxebilagorna finns mer information om avgifter för tillsyn, anmälan och prövningar. Klicka på länken för att läsa beslutet om ny taxa för prövning och tillstånd.

Här kan du läsa våra taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet:

Taxa för prövning och tillsyn

Taxebilaga 1

Taxebilaga 2

Taxebilaga 3

Vad ingår i avgiften?

Den tillsynstid din verksamhet har, och därmed den avgift du betalar, handlar inte bara om tiden som själva inspektionsbesöket hos dig tar. I tillsynstiden ingår även annat arbete som miljö- och hälsoskyddsinspektören gör kring din verksamhet, till exempel:

  • inläsning av material
  • kontakt med berörda parter
  • administration, som diarieföring, rapportskrivning och liknande
  • förberedelse inför besök