Lantbrukets egenkontroll

Miniräknare i närbild

Alla som har en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön ska bedriva egenkontroll enligt miljöbalkens 26 kapitel 19 §. Detta gäller exempelvis så fort man har djur, brukar mark eller innehar en oljecistern.

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ska följa förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Där finns tydligare krav på vad egenkontrollen ska omfatta. Det gäller bland annat skriftlig ansvarsfördelning, kemikalieförteckning och rutiner för att kontrollera utrustning och för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Riskbedömning av verksamheten ska ske regelbundet ur miljö- och hälsosynpunkt och om något händer som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön så ska tillsynsmyndigheten kontaktas. Under under avsnittet egenkontroll för miljöfarlig verksamhet kan du läsa mer.

När man tar fram egenkontrollprogram för sin verksamhet bör man se till att ha rutiner för bland annat:

  • Gödsellagring
  • Gödselspridning
  • Bekämpningsmedelslagring och hantering
  • Spridning av kemiska bekämpningsmedel
  • Cisterner med olja, diesel eller annat miljöfarligt
  • Övrig kemikaliehantering
  • Förvaring, hantering och omhändertagande av avfall
  • Köldmedier
  • Avloppsanläggningar
  • Resursanvändning med energi-, vatten- och bränsleförbrukning

Som stöd för arbetet med egenkontroll finns till exempel Greppa Näringen som har mycket information och hjälpmedel för arbetet med egenkontroll kring gödsel, se länk till höger.