Tillstånd, anmälan, dispens och informationsplikt

Vissa åtgärder i lantbruket kan kräva en skriftlig anmälan, ett tillstånd, en dispens eller vara informationspliktig.

Anmälan, tillståndet, dispensen och informationen ska lämnas till myndighetsstaben innan åtgärden vidtas, när det krävs.

Här är några vanliga exempel när du som lantbrukare behöver kontakta myndighetsstaben:

  • En anmälan om miljöfarlig verksamhet behövs för att driva ett lantbruk med över 100 djurenheter. Till höger i marginalen hittar du länk till blankettsida. Klicka på Miljö och finn rätt blankett.

  • När en ny diesel- eller oljecistern (farmatankar) ska installeras eller en befintlig tas ur bruk (gäller även tillfälligt), ska myndighetsstaben informeras. Blankett finns via länk till höger.

  • Du som planerar att installera 10 kg köldmedia eller mer ska meddela myndighetsstaben om detta.

  • För att sprida stallgödsel 1 dec – 28 feb krävs dispens från myndighetsstaben. Dispens kan ges vid oförutsedda händelser.

  • Om en driftstörning eller olycka inträffar i verksamheten som på betydande sätt kan skada miljö eller hälsa ska du omgående underrätta myndighetsstaben. Det kan exempelvis vara ett utsläpp av olja eller bekämpningsmedel. Finns en akut risk ska Räddningstjänsten kontaktas omgående på larmnummer 112.

Det finns fler tillfällen när anmälan eller tillstånd behövs enligt miljöbalken. Kontakta gärna oss på myndighetsstaben om frågor uppstår!