Starta livsmedelsverksamhet

För att du ska få bedriva livsmedelsverksamhet måste du registrera din anläggning hos myndighetsnämnden innan du startar.

Registrering

Du måste anmäla din anläggning för registrering innan du startar din livsmedelsverksamhet. Det gäller även om du tar över en befintlig anläggning. Anmälan ska vara skriftlig

Om du inte har möjlighet att använda dig av våra e-tjänster kan du kontakta oss för att få en papperskopia av blanketterna.

Du får börja verksamheten vid din anläggning efter att myndighetsnämnden har registrerat den. Om det har gått två veckor från att din anmälan kom in till myndighetsnämnden så får du börja din verksamhet även om nämnden ännu inte har registrerat den. Du måste då först försäkra dig om att anmälan faktiskt inkom till nämnden samt när den anses inkommen till nämnden.

Bestämmelserna om registrering finns bland annat i Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering och godkännande (LIVSFS 2022:8).

Godkännande

Livsmedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av verksamheter som tillverkar eller förpackar produkter av animalisk råvara avsedda för leverans till andra livsmedelsanläggningar, till exempel slakterier eller mejerier. Om du har eller planerar att starta en sådan verksamhet, kontakta Livsmedelsverket.

Tillfälliga verksamheter

Vill du starta en tillfällig livsmedelsverksamhet, som att sälja livsmedel på en marknad enstaka gånger, eller servera kaffe i föreningsverksamhet, kan detta i vissa fall göras utan att registreras.

Kontakta oss i god tid för att kontrollera om din verksamhet räknas som tillfällig eller inte.