Vad händer när du ansökt?

Myndighetsnämnden/kommunens handläggare fattar beslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).


Du får ett beslut där det står om du får bidrag för en eller flera åtgärder som du sökt bidrag för. Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för åtgärderna.
Du kan också nekas bidrag.
Om du inte är nöjd med beslutet, kan det överklagas hos Förvaltningsrätten.
I de fall ett avslag lämnas beslutet får du alltid en besvärshänvisning, som talar om hur du gör för att överklaga.