Kaminer och eldstäder

eldstad_1_topp.jpg

Har du tänkt att installera en kamin eller annan eldstad behöver du först anmäla detta till kommunen. Här kan du läsa mer om vad din anmälan ska innehålla och vad du behöver tänka igenom innan du väljer eldstad.

Innan du skickar in en anmälan

Innan du bestämmer vilken skorsten eller rökkanal du ska köpa bör du tänka igenom eldstadens syfte och placering. Du bör även fundera på eldstadens egenskaper, som temperatur på rök- eller avgaser. 

Kaminer är främst till för trivseleldning och kan vara ett komplement för uppvärmning men ska inte brukas som huvudsaklig värmekälla.

Vid val av skorstenshöjd bör du ta hänsyn till den vindriktning som oftast råder, brandfara vid eldning med fast bränsle och risken för gnistspridning.

För att skorstenen ska ha god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i omgivningen är det viktigt att den är tillräckligt hög. Skorstenen ska också placeras så att rökgaser inte dras tillbaka in i luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger i byggnaden eller närliggande byggnader.

Anmälan

Du skickar in din anmälan via vår e-tjänst.

Till anmälan ska du bifoga:

 • planritning som visar var eldstaden ska placeras
  se ritningsexempel
 • fasadritning som visar rökkanalens placering
  se ritningsexempel
 • prestandadeklaration eller liknande så att vi kan se att eldstaden/rökkanalen är miljögodkänd 
 • förslag till kontrollplan. En kontrollplan ska hjälpa dig att kontrollera att din installation uppfyller gällande lagkrav. 
  Ladda ned en ifyllningsbar kontrollplan

Vad kostar det?

Vi tar ut en kostnad för att handlägga ditt ärende. Läs mer om avgifterna här.

Invänta startbesked innan du påbörjar installation

Innan du påbörjar din installation är det viktigt att du inväntar ett beslut om startbesked från kommunen. När ärendet är komplett och handlingarna godkända handlägger vi din anmälan. Därefter får du ditt startbesked.

Innan du börjar elda: besikta och begär slutbesked 

Innan du får börja använda din eldstad eller rökkanal ska du ha fått ett slutbesked av kommunen.

För att få ett slutbesked ska du:

 • anlita en skorstensfejarmästare  för att besikta eldstaden eller rökkanalen. Besiktningsprotokollet intygar att din eldstad eller rökkanal har installerats korrekt och att den har rätt brandskydd och taksäkerhet.
 • se till att din kontrollplan är uppfylld och skriv under den
 • skicka in kontrollplanen och godkänt besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästaren via vår e-tjänst

När ärendet är komplett och handlingarna godkända handlägger vi din begäran. Därefter får du ditt slutbesked.

Först när du har fått ditt slutbesked får du börja använda din eldstad.

Elda rätt

 • Du eldar rätt om röken är nästan osynlig vid varmt väder.
 • Du eldar rätt om röken är vitaktig vid kallt väder då vattenångan kondenserar i kylan. 
 • Om röken är svart eller gul tyder det på dålig förbränning eller fel bränsle.
 • Kontrollera röken så att den inte slår ner på grannarnas hus.
 • Använd torr ved. Hugg veden ett år i förväg, lagra den sedan torrt.
 • Använd miljögodkända pannor, kaminer, braskaminer och spisinsatser.

Läs mer i broschyren Elda rätt.

Prata med din granne, om röken stör dig

Om du blir störd av grannens vedeldning - prata med din granne i första hand. Om röken är så omfattande att det finns risk för att hälsoproblem uppstår kan kommunen förbjuda eldningen. Förbudet kan utfärdas trots att eldningsanordningen är godkänd och kommunen tidigare godkänt installationen.

Läs mer i broschyren Elda rätt.