Ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av ventilationssystem i byggnader. Det är viktigt att kontrollen genomförs eftersom brister i ventilationen kan bidra till hälsoproblem som allergier eller annan överkänslighet.

Vem har ansvaret?

Oavsett vem som använder byggnaden är det alltid fastighetsägarens ansvar att ventilationen fungerar.

Om du bor i en bostads- eller hyresrätt ska du i första hand vända dig till styrelsen eller fastighetsägaren om du misstänker att ventilationen är dålig. Om du inte får den hjälp du kan förvänta dig kan du höra av dig till myndighetsnämnden.

När ska kontroller göras?

Funktionskontroll ska alltid ske innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk för första gången och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning. För dessa gäller att ventilationen endast ska kontrolleras när systemet tas i bruk för första gången.

Det är en certifierad kontrollant som ska utföra kontrollen.

Byggnader som ska kontrolleras

Kategori  Byggnad Intervall
1 Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem 3 år
2 Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT-och FTX-ventilation 3 år
3 Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation 6 år
4 En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation  endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation
  • FT- ventilation = fläktstyrd till- och frånluft

  • F- ventilation = fläktstyrd frånluft

  • S- ventilation = självdrag

  • FTX-, FX- ventilation = ventilation med värmeåtervinning

Tänk på

Du ska skicka in besiktningsprotokoll från utförd kontroll till myndighetsstaben i Kils kommun. 

Läs mer

Boverket