Förhandsbesked

Förhandsbesked om att få bygga ett hus på en given plats är ett sätt att få ett bindande besked av kommunen, utan att behöver lämna in fullständiga bygglovsritningar. Ett förhandsbesked krävs som regel för att få göra en avstyckning av en fastighet.

Vad ska en ansökan om förhandsbesked innehålla?

  • Ansök via vår e-tjänst.

  • Bifoga karta med den tänkta placeringen av byggnaden

  • Bifoga en redovisning för hur väg- och VA-frågorna är tänkta att lösas

Myndighetsnämnden beslutar

Det är alltid Myndighetsnämnden som beslutar i ärenden om förhandsbesked, inte byggnadsinspektören. Alla ärenden om förhandsbesked måste alltså behandlas på ett nämndsammanträde.

Villkorat förhandsbesked

Ibland kan ett positivt förhandsbesked vara förenat med villkor, till exempel hur väg- eller VA-frågor ska lösas. Du har alltid möjlighet att överklaga beslutet. Information om hur du överklagar skickas tillsammans med beslutet.

Förhandsbeskedet gäller i två år

Efter att ett positivt förhandsbesked har lämnats, ska du söka bygglov inom två år från dagen då nämnden beslutade om förhandsbeskedet. Om ansökan inte lämnas inom två år, upphör förhandsbeskedet att gälla.