Beslut om strandskyddsdispens

Det tar ca 8 veckor att behandla en ansökan om strandskyddsdispens.
Länsstyrelsen har gett Myndighetsnämnden rätt att besluta om strandskyddsdispens och granskar alla beslut om bifall till strandskydd och kan vid granskningen besluta att upphäva Myndighetsnämnden beslut.

Tomtplatsavgränsning

I de fall dispens lämnas, ska Myndighetsnämnden också besluta om tomtplatsavgränsning, det vill säga avgöra hur stort område runt byggnaderna eller anläggningen som får tas i anspråk som tomt eller på annat sätt användas för det avsedda ändamålet.
Beslutet medför att allemansrätten upphör inom detta område, om byggnationen blir av.

Vad är ”tomt”?

Med tomt avses, i miljöbalken, den zon kring en byggnad eller anläggning där allemansrätten är utsläckt.