Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Obligatorisk ventilationskontroll, även kallad ovk, är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen (pbl) och plan- och byggförordningen (pbf).


Många byggnader ska enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utför av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller. Undantag är en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning.
Om det gäller större byggnader än en-eller tvåbostadshus kontaktar du Myndighetsnämnden för mer information.