När behöver jag bygglov?

Här har vi samlat information om de åtgärder som kräver bygglov.

Bygga nytt

Nybyggnad kräver i allmänhet bygglov. En byggnad är en varaktig konstruktion med tak och väggar som står på marken och är så stor att människor kan uppehålla sig i den. En byggnad kan även vara ett villabygge under byggnation med rest stomme, husvagn med förtält, transformatorbyggnad, stort varmluftstält, carport och husbåt.
För en nybyggnad på 30 kvadratmeter eller mindre krävs inget bygglov dock kräver det en bygganmälan. Du kan läsa mer om bygganmälan under När ska jag anmäla.

Bygga till

Att bygga till kräver bygglov i de flesta fall. Ett exempel på tillbyggnad är inglasat uterum eller att utöka byggnadens volym på annat sätt som exempelvis bygg till för sovrum eller större kök.
För en tillbyggnad om maximalt 15 kvadratmeter krävs inget bygglov men det kräver däremot en anmälan. Du kan läsa mer om bygganmälan under När ska jag anmäla.

Ändrad användning

Om du ska använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål krävs det bygglov. Det gäller oavsett om ändringen medför byggnadstekniska åtgärder eller inte. Det kan exempelvis handla om ändrad användning från garage till lager, från bostad till kontor, fabrik till butik eller från ladugård till verkstad. Bygglov krävs även om det endast är en del av byggnaden som får ändrad användning.

Ändra byggnads yttre utseende

Om din byggnad ligger inom detaljplanelagt område kan du behöva ansöka om bygglov för att ändra utseende på byggnaden. Exempel på åtgärder som kräver bygglov är byte av kulör i vissa fall, byta av fasadbeklädnad eller takmaterial om ändringen påverkar byggnadens eller områdets karaktär. Att ta upp ett fönster i fasaden är ett annat exempel på där bygglov krävs.

Invändig ändring

Det krävs normalt inte bygglov vid ändringar av rumsindelning eller andra inre ändringar. Bygglov krävs dock om ändringen innebär någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.
För ändringar i byggnadens bärande konstruktion krävs en anmälan istället för bygglov, se mer information under När ska jag anmäla.

Staket, murar och plank

Bygglov krävs för mur som överstiger 0,5 meter. Kantstöd och liknande under 0,5 meter kräver normalt inte bygglov.
Bygglov krävs för plank, men inte för staket. Ett staket ska ha minst 50 % genomsiktlighet, annars räknas det som plank. Ett staket som är högre än 1,1 meter kan kräva bygglov.

Sikttriangeln vid gatukorsningar

Den så kallade sikttriangeln sträcker sig 10 meter från korsningen. Inom denna triangel får staket, mur eller växtlighet inte överstiga 80 cm. Läs Klipp häcken och rädda liv för mer information.