Ansökan

Här kan du läsa om vilka handlingar som du ska skicka in till myndighetsnämnden när du ska ansöka om bygglov samt vilka krav vi ställer på ritningarna.

Vi vill att du i första hand skickar in din ansökning digitalt via vår e-tjänst. Även om du saknar digitala ritningar, kan du göra din ansökan digitalt och sedan komplettera via vanlig post.

Läs mer om att ansöka här.

Ansökan om bygglov ska innehålla:

 • Situationsplan, skalenlig i skala 1:400 eller 1:500

 • Nybyggnadskarta vid nybyggnation med angivet koordinat- och höjdsystem

 • Planritning i skala 1:100

 • Fasadritningar (samtliga fasader) med marklinjer i skala 1:100

 • Sektionsritningar i skala 1:100

 • Förslag till kontrollplan
 • När du ansöker fyller du i uppgifter om kontrollansvarig. Det behövs dock inte vid enklare ärenden som exempelvis inglasad altan.

Krav på ritningarna

Vi ställer följande krav på ritningarna:

 • Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra det själv anlitar du en fackman.
 • Det ska tydligt framgå på ritningen vad ansökan avser och vad som är befintligt.
 • Vid om- och tillbyggnad ska en ritning på befintligt utseende och en ritning på ditt nya förslag skickas in.
 • Ritningarna ska ha ett ritningshuvud där fastighetsbeteckning, ärendemening, datum, skala, numrering och vem som har upprättat ritningen anges.
 • Ritningarna ska vara i svartvitt, de ska inte innehålla färgmarkeringar.
 • Ritningarna ska vara tydliga, kopierbara och inte vara ritade på millimeterpapper.
 • Foton och bildillustrationer godtas inte som ritningar
 • Ritningar i större format än A3 ska sändas in digitalt.