Krav på lokalen

Lagen ställer en hel del krav på livsmedelslokaler och därför är det viktigt att tänka till innan du bygger nytt eller bygger om. Det är du som livsmedelsföretagare som ska bedöma om lokalen är lämplig att hantera livsmedel i. Ett grundkrav i lagstiftningen är att livsmedelslokaler ska hållas rena och i gott skick.

Känner du dig osäker vad som gäller för din livsmedelslokal, kan du ta hjälp av en konsult eller från din branschorganisation. Du kan också få hjälp genom att använda en branschriktlinje. Läs mer om branschriktlinjer här.

Vad säger lagen?

De flesta bestämmelser som rör en livsmedelslokals utformning finns i den så kallade hygienförordningen (Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien). I bilaga II till hygienförordningen finns krav som gäller livsmedelslokaler.

Bestämmelserna i bilagan är i de flesta fall utformade för att vara flexibla. Detta innebär att det oftast inte finns exakta krav på hur en livsmedelslokal ska utformas. En anledning till detta är att olika verksamheter kan ha mycket olika förutsättningar och olika arbetssätt. Detta gör att olika lösningar kan fungera i de olika verksamheterna.

Till exempel finns följande krav gällande handtvättställ: "Det skall finnas ett adekvat antal lämpligt placerade och utformade handtvättställ." Hur många handtvättställ som ett "adekvat antal" innebär anges inte. Hur många handtvättställ som måste finnas beror bland annat på antal personal i verksamheten och vilket sorts verksamhet det rör sig om. Som livsmedelsföretagare måste du själv göra en bedömning av om antalet handtvättställ är tillräckligt.

Nedan följer lite tips om hur en livsmedelslokal kan utformas för att uppfylla lagstiftningens krav.

Allmänt om lokal och utrustning

 • Ytorna bör vara släta, täta och lätta att hålla rena.
 • Lokalen bör vara skadedjurssäker och hållas fri från skadedjur.
 • Det bör finnas tillgång till varmt och kallt rinnande vatten av dricksvattenkvalitet.
 • Det bör finnas lämplig utrustning för exempelvis kylning och varmhållning.
 • Det bör finnas en särskild plats för handtvätt med rinnande varmt och kallt vatten samt flytande tvål och pappershanddukar.

Planlösning

När du planerar hur lokalen ska se ut bör du planera för att ha ett bra flöde genom hela lokalen och i varje enskilt utrymme. Du bör till exempel inte ha smutsig disk där du lagar mat och du bör inte bära oförpackade livsmedel genom ett diskutrymme. Förpackade och oförpackade produkter bör hållas isär och råa oförpackade produkter bör skiljas från tillagade oförpackade produkter för att minska risken att de förorenar varandra.

Tänk även på att placera disk- och personalutrymmen på lämpligt ställe för att undvika bakteriespridning.

Inredning

 • Golv, väggar, tak och övrig fast inredning bör vara gjorda av material som är släta, täta och lätta att rengöra.
 • Inredningen bör kunna stå emot fukt, nötning, slag och stötar.
 • Obehandlat trä bör inte användas i livsmedelslokaler.
 • All utrustning som används vid livsmedelsproduktion bör vara utformad på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att livsmedlen blir förorenade eller förstörda.

Rengöring

 • Förvara städutrustning samlat och upphängt i ett separat utrymme. Städutrustning bör inte förvaras där livsmedel hanteras.
 • Ha separat städmaterial för olika delar av lokalen, till exempel ett städset till beredningsrum, ett till toalett och ett till serveringslokalen.
 • Tänk på att göra lokalerna lättstädade.

Förvaring

 • Det bör finnas tillräckligt med förråd och kyl- och frysutrymmen.
 • Kemikalier bör inte förvaras tillsammans med livsmedel.
 • Undvik golvförvaring.

Separering

 • Separera olika sorters livsmedel.
 • Hantera jordiga grönsaker separat i tid eller rum mot övrig verksamhet.
 • Det bör finnas utrymme för separering av råa och färdiga produkter, och för ren och oren hantering.
 • Det bör finnas tillräckligt med hoar för olika hanteringsmoment, till exempel sköljning och diskning.

Hygien

 • Det bör finnas en särskild plats för handtvätt, med rinnande varmt och kallt vatten, flytande tvål och pappershanddukar.
 • Handtvättstället bör placeras så att det verkligen används. Handtvättstället bör inte användas till något annat än handtvätt.
 • Det bör finnas en särskild toalett för livsmedelspersonal.
 • Toalettutrymmet bör inte vara placerat i direkt anslutning till utrymmen där livsmedel hanteras.
 • I en livsmedelslokal där det sker beredning av oförpackade livsmedel bör det finnas omklädningsrum för personalen.
 • Privata kläder bör förvaras skilt från arbetskläder.

Vatten

 • Vatten som används i livsmedelshanteringen ska ha dricksvattenkvalitet.
 • Is bör framställas av dricksvatten.
 • Om din anläggning inte har kommunalt dricksvatten utan får vatten från en enskild dricksvattenanläggning ska dricksvattenanläggningen vara registrerad hos Myndighetsnämnden i Kils kommun.
  Läs mer om det här.

Övrigt

 • Öppna fönster eller dörrar kan innebära en risk för att skadedjur tar sig in. Om dörrar eller fönster måste vara öppna kan insektsnät behövas.
 • Diskning kan behöva ske i ett separat diskutrymme. Diskning i beredningsutrymme kan medföra risk för förorening av livsmedel.
 • Sopor bör förvaras övertäckta och åtskilda från livsmedelshanteringen.
 • Belysningen ska vara god och där oförpackade livsmedel hanteras är det bra om lampkällan är försedd med kåpa eller splitterskydd.
 • Ventilationen ska vara anpassad efter verksamheten.

Det finns fler regler att tänka på. Läs mer på Livsmedelsverkets sida om lokaler, eller kontakta oss på myndighetsstaben.