Överklagande

Om vi avslår din ansökan, eller om du är granne och är emot att en ansökan har beviljats, har du möjlighet att överklaga beslutet. I samband med att du får beslutet, får du också information om hur du överklagar det.

Överklagan

Överklagan ska innehålla information om vilket beslut du överklagar. På beslutet finns ett diarienummer och fastighetsbeteckning, som vi behöver veta.

Utöver detta behöver du motivera varför du anser att beslutet är felaktigt och hur du vill att beslutet ändras.

Har överklagan inkommit i rätt tid?

När ett överklagande har kommit in till oss, kontrollerar vi att överklagan har kommit in i rätt tid. Vi skickar det sedan vidare till överprövande myndighet, som är länsstyrelsen.

Om överklagandet inte inkom i rätt tid, fattas ett beslut om att överklagan har kommit in för sent. Överklagan skickas då inte vidare. Du har möjlighet att överklaga även detta beslut.

Vilka grannar får överklaga ett beviljat lov?

De grannar som vi har skickat ut grannehörande till och som har kommit in med synpunkter, får överklaga ett beviljat lov eller förhandsbesked, om synpunkterna inte har tillgodosetts i beslutet.