Taxa och avgifter, livsmedelstillsyn

Här hittar du aktuella avgifter och taxa gällande vår livsmedelstillsyn.

Aktuella avgifter

  • Avgiften för registrering är 1 303 kronor.
  • Timavgift för kontroll är 1 303 kronor.

Avgifterna ovan kan komma att ändras varje år genom indexuppräkning.

Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och finns att läsa här.

Övergång till efterhandsdebitering

Tidigare har det varit obligatoriskt för kommunerna att ta ut en årlig avgift av livmedelsföretagarna för den livsmedelskontroll som kommunerna utför. De årliga avgifterna skulle då betalas i förväg. Ny lagstiftning har gjort att avgifterna istället ska tas ut efter att kontroll har genomförts, så kallad efterhandsdebitering. Under en övergångsperiod fram till sista december 2023 kommer båda dessa debiteringssätt att kunna användas.

Under 2022 kommer de anläggningar i Kils kommun som varit registrerade innan 2022 att få betala årliga avgifter i förväg precis som tidigare. Nya anläggningar som registreras från och med 1 januari 2022 i Kils kommun kommer att få betala för kontrollen enligt modellen för efterhandsdebitering.

Så här fungerar efterhandsdebitering

Du betalar i efterhand för den kontroll som utförts på din livsmedelsanläggning. Avgiften som du betalar baseras på den tid som kontrollen tagit.

En planerad kontroll förväntas ta 3-4 timmar. I vissa fall kan kontrollen gå snabbare och i vissa fall kan den ta längre tid. Om kontrollen tar längre tid kommer vi att berätta för dig hur lång tid kontrollen tagit. Har du då några synpunkter på tiden vi lagt ned så kan du höra av dig till oss och berätta dessa innan vi fattar beslut om avgift och skickar ut faktura.

I tiden för kontrollen räknas inte bara själva tiden för besöket på plats in utan även förarbete, rapportskrivning och annan handläggning.

Kontrollfrekvens för planerad kontroll

Kils kommun ska regelbundet utföra riskbaserad kontroll med lämplig frekvens på de livsmedelsanläggningar som är registrerade i kommunen. Denna regelbundna kontroll kallas ofta för planerad kontroll.

För att uppskatta tidsåtgången för kontroll på anläggningarna använder Kils kommun en riskklassningsmodell som tagits fram av Livsmedelsverket. Här finns en länk till Livsmedelsverkets modell. Utifrån denna modell får vi fram en kontrollfrekvens.

Vi räknar med att en vanlig planerad kontroll tar 4 timmar. De anläggningar som enligt riskklassningsmodellen får 8 timmars tillsynstid per år får därför en kontrollfrekvens på två gånger per år. Anläggningar som i modellen får 2 timmar per år får tillsyn vart annat år.

Avgift för kontroll som ursprungligen inte var planerad

Även för denna typ av kontroll tas en avgift ut baserat på den tid som kontrollen har tagit. I tiden för kontrollen räknas inte bara själva tiden för besöket på plats in utan även förarbete, rapportskrivning och annan handläggning.

Kontroll som ursprungligen inte var planerad är

  • kontroll som utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av brister som vi upptäcker vid den planerade kontrollen eller
  • uppföljande kontroll som utförs för att följa upp om brister har åtgärdats eller
  • kontroll som utförs efter att ett klagomål, en anmälan om matförgiftning eller ett varningsmeddelande (RASFF) har kommit in till oss.

När det gäller kontroll vid utredning av klagomål, misstänka matförgiftningar och RASFF-ärenden så tas bara en avgift ut om vi upptäcker brister vid kontrollen.