Kontrollansvarig

De formella uppgifter en kontrollansvarig har är att biträda byggherren med att upprätta kontrollplan och att se till att kontrollplaner och gällande bestämmelser och villkor följs.

När behövs en kontrollansvarig?

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvarig vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Dock finns undantag när en kontrollansvarig inte behövs, till exempel vid mindre projekt såsom byggnation av inglasade uteplatser och mindre garage krävs i normalfallet inte någon kontrollansvarig. Myndighetsnämnden avgör om kontrollansvarig behövs. Kontrollplan ska lämnas in även om kontrollansvarig inte krävs.

Certifierad kontrollansvarig

Den person som vill verka som kontrollansvarig för ett projekt ska kunna visa upp certifikatbevis på att den införskaffat nödvändig kunskap om plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige ska även ha en självständig ställning. Det betyder exempelvis att denne inte får vara nära släkt med eller arbeta inom samma företag som de som utför de arbetsåtgärder som ska kontrolleras.

Hitta certifierad kontrollansvarig (KA) enligt PBL.