Anmälan

Här kan du läsa om vilka handlingar som ska skickas in tillsammans med anmälan för olika typer av ärenden. Själva anmälan gör du enklast via vår e-tjänst.

Installation av eldstad och kamin

  • Situationsplan, skalenlig i skala 1:400 eller 1:500

  • Planritning, där eldstadens planering framgår

  • Fasadritning, där skorstenens placering framgår

  • Sektionsritning

  • Kontrollplan

Vi prövar bland annat om eldstaden kräver bygglov och om den följer de lagar som finns.

Anmälan enligt attefallsreglerna

  • Situationsplan, skalenlig i skala 1:400 eller 1:500.

  • Planritning i skala 1:100.

  • Fasadritningar med marklinjer i skala 1:100.

Övriga anmälningsärenden

Kontakta myndighetsnämnden, så kan vi informera om vilka handlingar som krävs för olika typer av anmälan.

Vid avancerade ärenden har byggherren en kontrollansvarig. När bygget är klart kallar den kontrollansvarige till ett slutsamråd med byggherren, kontrollansvarig och byggnadsinspektören. På slutsamrådet ska byggnationen och kontrollplanen gås igenom. Vi skriver protokoll från mötet.

Slutbesked

Om allt har gått rätt till i byggprocessen och det inte finns något att anmärka på utfärdar vi ett slutbesked.

Först efter slutbesked får byggnaden tas i bruk

Om man tar en byggnad i bruk utan att ha fått ett slutbesked ska myndighetsnämnden ta ut en särskild avgift, en byggsanktionsavgift, enligt plan- och bygglagen.