Tillsyn

Det är byggherrar och ägare av byggnader som har ansvaret för att lagstiftningen följs. Myndighetsnämnden ska genom tillsyn bidra till att felaktigheter och brister åtgärdas och kontrollera att lagstiftningen följs.

Tillsyn blir aktuellt vid bland annat följande fall:

  • Byggnadsinspektören granskar bygget i samband med att bygget är färdigt.

  • En medborgare anmäler avsteg från lagstiftningen, till exempel ett svartbygge, bygge nära tomtgräns eller ovårdad tomt.

  • Myndighetsnämnden initierar tillsynsärenden.

  • Myndighetsnämnden är också inom byggsektorn tillsynsmyndighet för obligatorisk ventilationskontroll (OVK), maskindrivna anordningar och tillgänglighet.

Avsteg från bygglov eller svartbygge

Om en byggherre gör avsteg från bygglov, gör ett så kallat svartbygge eller på andra sätt gör avsteg från regler kan myndighetsnämnden besluta om krav på rättelse eller annan påföljd som exempelvis byggsanktionsavgift.

Myndighetsnämnden har enligt lagstiftningen inte utrymme för övertalning, förhandling eller situationsanpassning när besked om ingripande ska ske.